ข้อมูลพื้นฐาน


 • วิสัยทัศน์
 • ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
   • กลุ่มอำนวยการ :
   • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ :
   • กลุ่มบริหารงานบุคคล :
   • กลุ่มนโยบายและแผน :
   • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล :
   • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :
   • หน่วยตรวจสอบภายใน :
   • โทรสาร :
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  การบริหารงาน


  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  การยื่นและเสนอเรื่องร้องเรียน
  1)ร้องเรียนเป็นหนังสือโดยวิธีนี้ ผู้ร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือ/เอกสารเล่าถึงเหตุการณ์ หรือพฤติการณ์ของเรื่องต้องการ้องเรียนให้ขัดเจนมากที่สุด แจ้งชื่อ และที่อยู่ให้ชัดเจนเพียงพอที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากมีเอกสารหรือหลักฐานควรแนบมาพร้อกันด้วย
  2) ร้องเรียนด้วยวาจโดยวิธีนี้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการเรื่องร้องเรียนโดยให้ผู้ร้องเรียน แจ้งชื่่อที่อยู่และอธิบายถึงเหตุที่ต้องการร้องเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน และสิ่งที่ต้องการให้ดำเนินการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากมีเอกสารหรือหลักฐานก็ให้แนบไว้กับบันทึกนั้นด้วย

  ช่องทางการร้องเรียน

  1) ติดต่อทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.lpg2.go.th
  2) ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  3) ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 054284791
  4) ติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จนหมาย ส่งถึงผู้แำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เลขที่ 376 หมู่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

  ช่องทางแจ้งเรื่องรองเรียนการทุจริต